คำคม

"It always seems impossible until it's done." - Nelson Mandela
"มันไม่มีทางเป็นไปได้จนกว่าจะทำมันสำเร็จ"

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประกาศ! ยุติการเผยแพร่บทความ "สร้างเกมด้วย RPG Maker MV"

ประกาศ! ยุติการเผยแพร่บทความ "สร้างเกมด้วย RPG Maker MV" บทใหม่ เนื่องจากบทความสามารถใส่รายละเอียดและรูปประกอบได้ไม่เพียงพอ ผู้เขียนจะเปลี่ยนจากการเขียนบทความเป็น E-Book เพื่อผู้เขียนจะได้ผลิตผลงานคุณภาพดีให้แก่ผู้อ่านต่อไป

บทความหนึ่งบทความสามารถใส่รูปประกอบได้สูงสุดประมาณ 12 รูป ถ้าใส่รูปมากกว่านี้จะทำให้ผู้อ่านที่อินเทอร์เน็ตช้าใช้เวลาในการโหลดนาน ถ้าใส่รูปน้อยจะทำให้ผู้อ่านมือใหม่บางคนปฏิบัติตามไม่ได้ บทความเดอะซีรี่ย์ "สร้างเกมด้วย RPG Maker MV" เป็นบทความตอนยาว ซึ่งต้องการรูปประกอบจำนวนมาก ทำให้ไม่เหมาะสมที่จะเขียนเป็นบทความ ถ้าตัดเนื้อหาออกเพื่อให้พอดีกับบทความ ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาก็คือบทความจะมีคุณภาพต่ำ ดังนั้นมิกิจึงเปลี่ยนจากการเขียนบทความเป็น E-Book เพื่อสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพดีให้แก่ผู้อ่านต่อไป

การยุติการเผยแพร่บทความครั้งนี้ไม่รวมถึงบทความเดอะซีรี่ย์ "เรียนสร้างเกมกับมิกิจัง" ผู้อ่านยังสามารถติดตามบทความเดอะซีรี่ย์ "เรียนสร้างเกมกับมิกิจัง" ได้ตามปกติ

ขอบคุณที่ติดตามผลงานของผู้เขียนมาตลอด ขอบคุณค่ะ

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

[RMMV] สร้างเกมด้วย RPG Maker MV : บทที่ 2 การวาดแผนที่ (Map Drawing)

จากบทที่แล้วเราได้สร้างเกมแรกกันไปแล้ว เกมแรกของเราเป็นเกมพูดคุยง่าย ๆ ไม่มีอะไรซับซ้อน ไม่ได้วาดแผนที่เพิ่มเติม แผนที่ในเกมเป็นแผนที่โล่งกว้างสีเขียว ไม่มีการตกแต่งอะไร แต่การสร้างเกมจริงเราจำเป็นต้องวาดแผนที่ให้เป็นสถานที่ต่าง ๆ เช่น ห้องนอน บ้าน ป่าไม้ เพื่อใช้เป็นฉากในการดำเนินเรื่องของเกม ดังนั้นในบทนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการวาดแผนที่ในเกมกันขั้นตอนการวาดแผนที่


***รูปบางรูปถูกย่อขนาดลงเพื่อให้พอดีกับขนาดกระทู้ คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขนาดเต็ม***

เริ่มต้นด้วยการสร้างโปรเจคใหม่ ในตัวอย่างนี้ตั้งชื่อโปรเจคใหม่ว่า "Map_Drawing" เมื่อสร้างโปรเจคใหม่แล้วโปรเจคใหม่จะมีลักษณะดังรูปที่ 2.1 แถบด้านล่างซ้ายของโปรแกรมคือแถบตั้งค่าแผนที่ ชื่อโปรเจคอยู่ด้านบนสุดในตำแหน่งลูกศรสีน้ำเงิน ขณะนี้โปรเจคมีแผนที่เพียงแผนที่เดียวชื่อว่า "MAP001" ในตำแหน่งลูกศรสีแดง คลิกขวาที่ชื่อแผนที่ "MAP001" แล้วคลิก Edit... เพื่อตั้งค่าแผนที่
รูปที่ 2.1 โปรเจคใหม่


เมื่อคลิก Edit... แล้วจะมีหน้าต่าง Map Properties ปรากฏขึ้นมาดังรูปที่ 2.2 สิ่งที่ผู้อ่านต้องสนใจในบทนี้มีอยู่ 3 ส่วนตามกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง ได้แก่

ส่วนที่ 1 Name เป็นส่วนที่ตั้งชื่อแผนที่ ในตัวอย่างนี้ตั้งชื่อแผนที่ว่า "My_Home"

ส่วนที่ 2 Tileset เป็นส่วนที่เลือกไทล์เซตของแผนที่ ไทล์เซตคือรูปที่ใช้ในแผนที่ ถ้าเราอยากได้รูปใดในการวาดแผนที่ เราก็เลือกไทล์เซตนั้นเป็นไทล์เซตของแผนที่ ในตัวอย่างนี้เลือกไทล์เซต "SF Inside"

ส่วนที่ 3 Width and Height เป็นส่วนที่กำหนดขนาดของแผนที่ ขนาดของแผนที่มีหน่วยเป็นช่อง ในตัวอย่างนี้กำหนดความกว้างเท่ากับ 17 ช่อง และความสูงเท่ากับ 13 ช่อง

เมื่อตั้งค่าแผนที่เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK

รูปที่ 2.2 ตั้งค่าแผนที่


เมื่อเปลี่ยนไทล์เซตแล้วผู้อ่านจะสังเกตได้ว่ารูปพื้นหลังของแผนที่เปลี่ยนไป จากเดิมแผนที่มีพื้นหลังเป็นรูปหญ้าสีเขียว ตอนนี้พื้นหลังเปลี่ยนเป็นรูปพื้นไม้สีน้ำตาลดังรูปที่ 2.3 คลิกปุ่ม Map ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง หรือคลิกเมนู Mode > Map เพื่อเข้าสู่โหมดแผนที่

รูปที่ 2.3 โปรเจคเมื่อเปลี่ยนไทล์เซตแล้ว


เมื่อเข้าสู่โหมดแผนที่ เส้นแบ่งช่องจะหายไป ตัวละครและรูปอีเวนต์จะโปร่งใสดังรูปที่ 2.4 ส่วนสำคัญที่ผู้อ่านต้องทราบในการวาดแผนที่มีอยู่ 2 ส่วนในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง ได้แก่

ส่วนที่ 1 เครื่องมือวาด เครื่องมือนี้อยู่ในแถบด้านบนในกรอบสีเหลี่ยมสีแดงหมายเลข 1 ผู้อ่านสามารถใช้งานเครื่องมือวาดได้อีกหนึ่งช่องทางโดยการคลิกเมนู Draw เครื่องมือวาดใน RPG Maker MV มีทั้งหมด 5 ชนิดดังนี้


  • 1.1 Pencil ใช้วาดรูปเท่ากับจำนวนช่องของรูปที่เลือก (วาดรูปทีละรูป) การวาดรูปสิ่งของในแผนที่ส่วนใหญ่จะใช้เครื่องมือชนิดนี้
  • 1.2 Rectangle ใช้วาดรูปเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยม เหมาะสำหรับการวาดรูปเดิมซ้ำกันหลายช่องเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยม เช่น พื้น ผนัง
  • 1.3 Ellipse ใช้วาดรูปเป็นพื้นที่วงรี เครื่องมือชนิดนี้ไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไร
  • 1.4 Flood Fill ใช้วาดรูปซ้ำกันในพื้นที่ที่มีรูปเดิมเป็นรูปเดียวกัน เช่น ใช้ในการเปลี่ยนรูปผนังหรือรูปพื้นทั้งหมดในกรณีที่ไม่ต้องการใช้เครื่องมือ Rectangle
  • 1.5 Shadow Pen ใช้วาดเงาและลบเงาในแผนที่

ส่วนที่ 2 กลุ่มของไทล์เซต เราสามารถเลือกกลุ่มของไทล์เซตได้ในกรอบสีเหลี่ยมสีแดงหมายเลข 2 ไทล์เซตหนึ่งไทล์เซตแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้


  • 2.1 ประเภทฉากหลัง เป็นไทล์เซตจำพวกเพดาน พื้น ผนัง และสิ่งก่อสร้าง ไทล์เซตประเภทนี้มีกลุ่ม A เพียงกลุ่มเดียว
  • 2.2 ประเภทสิ่งของ เป็นไทล์เซตสิ่งของทั่วไป ไทล์เซตประเภทนี้มีกลุ่ม 4 กลุ่มได้แก่กลุ่ม B, กลุ่ม C, กลุ่ม D และกลุ่ม E บางไทล์เซตอาจมีกลุ่มของไทล์เซตประเภทนี้ไม่ครบ 4 กลุ่ม เช่น รูปที่ 2.4 มีกลุ่มในไทล์เซตประเภทนี้เพียง 2 กลุ่มคือกลุ่ม B และกลุ่ม C
  • 2.3 ประเภทภูมิประเทศ เป็นไทล์เซตสำหรับใช้งานในกรณีที่เจาะจงพื้นที่ เช่น ให้โอกาสสุ่มเจอศัตรูในแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน ไทล์เซตประเภทนี้มีกลุ่ม R เพียงกลุ่มเดียว ตัวอย่างการวาดแผนที่ในบทนี้จะไม่ใช้ไทล์เซตประเภทนี้ เนื่องจากไทล์เซตประเภทนี้เป็นไทล์เซตระดับสูง

รูปที่ 2.4 ส่วนสำคัญในการวาดแผนที่ในตัวอย่างนี้มีเป้าหมายคือการสร้างห้องขึ้นมาหนึ่งห้อง ตอนนี้แผนที่มีรูปเพียงรูปเดียวคือรูปพื้นไม้สีน้ำตาล เราจะเริ่มต้นจากการวาดเพดานห้องเป็นอันดับแรก คลิกไทล์เซตกลุ่ม A เพื่อเปิดไทล์เซตฉากหลัง เลือกเครื่องมือ Flood Fill แล้วเลือกรูปเพดานในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหมายเลข 3 ดังรูปที่ 2.5 คลิกบริเวณใดบนแผ่นที่ก็ได้ ในตัวอย่างนี้คลิกที่สัญลักษณ์แฉกสีแดงหมายเลข 4 เมื่อคลิกแล้วโปรแกรมจะวาดรูปเพดานทุกช่อง รูปพื้นไม้สีน้ำตาลจะหายไปกลายเป็นรูปเพดานแทน

รูปที่ 2.5 วาดรูปเพดานด้วยเครื่องมือ Flood Fill


เมื่อวาดรูปเพดานแล้วต่อไปจะเป็นการวาดรูปพื้นห้อง ขั้นตอนนี้เราไม่สามารถใช้เครื่องมือ Flood Fill ในการวาดได้แล้ว ถ้าใช้เครื่องมือ Flood Fill อีกครั้งจะเป็นการแทนที่รูปเพดานด้วยรูปพื้น ให้เลือกเครื่องมือ Rectangle เลือกรูปพื้นในกรอบสีเหลี่ยมสีแดงหมายเลข 2 ดังรูปที่ 2.6 แล้วคลิกบนแผนที่ที่สัญลักษณ์แฉกสีแดงด้านบนซ้าย คลิกเมาส์ค้างไว้ ลากเมาส์มาที่สัญลักษณ์แฉกสีแดงด้านล่างขวาแล้วปล่อยเมาส์ เมื่อวาดเสร็จแล้วจะได้รูปพื้นห้องเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

รูปที่ 2.6 วาดรูปพื้นด้วยเครื่องมือ Rectangle


ตอนนี้มีเพดานและพื้นห้องแล้ว สิ่งที่ยังขาดอยู่คือผนังห้อง ขั้นตอนนี้ให้ผู้อ่านลองวาดรูปผนังห้องเองให้ได้ดังรูปที่ 2.7 การวาดรูปผนังยังใช้เครื่องมือ Rectangle เหมือนเดิม เพียงแต่เปลี่ยนจากรูปพื้นเป็นรูปผนัง

รูปที่ 2.7 วาดรูปผนัง


เมื่อเราสร้างห้องขึ้นมาโปรแกรมจะสร้างเงาของห้องมาด้วยโดยอัตโนมัติ ในตัวอย่างนี้จะลบเงาของห้องออก เลือกเครื่องมือ Shadow Pen แล้วคลิกบริเวณที่มีเงาอยู่เพื่อลบเงาดังรูปที่ 2.8 ในกรณีที่ต้องการวาดเงาขึ้นมาใหม่ ให้คลิกบริเวณที่ไม่มีเงาเพื่อวาดเงาในบริเวณนั้น

รูปที่ 2.8 ลบเงาด้วยเครื่องมือ Shadow Pen


เราได้วาดรูปห้องเสร็จแล้วทั้งเพดาน พื้น ผนัง และเงา ต่อไปเป็นการวาดรูปสิ่งของในห้อง สิ่งของรูปแรกที่จะวาดคือเตียงนอน คลิกไทล์เซตกลุ่ม B เพื่อเปิดไทล์เซตสิ่งของ เลือกเครื่องมือ Pencil เพื่อวาดรูปทีละรูป คลิกรูปเตียงนอนในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหมายเลข 3 ดังรูปที่ 2.9 กรณีนี้รูปเตียงนอนมีขนาดมากกว่า 1 ช่อง ให้คลิกเมาส์ที่ช่องใดช่องหนึ่งของรูป คลิกเมาส์ค้างไว้ ลากเมาส์ไปที่ช่องอื่นของรูปแล้วปล่อยเมาส์ เพื่อเลือกรูปพร้อมกันหลายช่อง เมื่อเลือกรูปแล้วคลิกบนแผนที่เพื่อวาดรูปเตียงนอน

รูปที่ 2.9 วาดรูปสิ่งของด้วยเครื่องมือ Pencil


ตอนนี้ห้องของเรามีเตียงนอนหนึ่งเตียงแล้ว แต่ห้องก็ยังดูโล่งไปหน่อย ผู้อ่านลองวาดรูปสิ่งขอต่าง ๆ ให้เหมือนดังรูปที่ 2.10 รูปสิ่งของอยู่ในไทล์เซตกลุ่ม B และไทล์เซตกลุ่ม C

รูปที่ 2.10 วาดรูปสิ่งของต่าง ๆ เพื่อตกแต่งห้อง


โปรแกรม RPG Maker MV สามารถวาดรูปไทล์เซตประเภทสิ่งของ (กลุ่ม B ถึงกลุ่ม E) ซ้อนกันได้สูงสุดสองรูป ให้เลือกรูปหนังสือแล้วคลิกวาดรูปหนังสือบนรูปโต๊ะดังรูปที่ 2.11 รูปโต๊ะจะถูกรูปหนังสือทับแต่ไม่ได้ถูกลบ ผู้อ่านสามารถใช้เทคนิคนี้ในการวาดรูปสิ่งของต่าง ๆ ในแผนที่ได้ รูปต่อไปให้ผู้อ่านลองวาดรูปคอมพิวเตอร์บนโต๊ะทำงานในกรอบสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินเอง


รูปที่ 2.11 วาดรูปสิ่งของซ้อนกัน


มาถึงตอนนี้เราได้วาดรูปห้องและสิ่งของในห้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถึงเวลาทดสอบเกมจริงกันสักที คลิกปุ่ม Playtest เพื่อทดสอบเกม เกมที่ได้จะมีลักษณะดังรูปที่ 2.12


รูปที่ 2.12 ทดสอบเกมในบทนี้เราได้เรียนรู้วิธีการวาดแผนที่เบื้องต้นกันไปแล้ว สำหรับการวาดแผนที่อย่างไรให้สวยงามผู้อ่านจะได้เรียนรู้กันในบทต่อ ๆ ไป ขอบคุณที่ติดตามผลงานของผู้เขียนมาตลอด ขอบคุณค่ะ
เกร็ดความรู้ท้ายบท : RPG Maker MV เป็นเกมเอนจินเวอร์ชันที่ 8 ในตระกูล RPG Maker ถูกวางจำหน่ายครั้งแรกในวันที่ 23 ตุลาคม 2015ประกาศ! ยุติการเผยแพร่บทความ "สร้างเกมด้วย RPG Maker MV" บทใหม่ เนื่องจากบทความสามารถใส่รายละเอียดและรูปประกอบได้ไม่เพียงพอ ผู้เขียนจะเปลี่ยนจากการเขียนบทความเป็น E-Book เพื่อผู้เขียนจะได้ผลิตผลงานคุณภาพดีให้แก่ผู้อ่านต่อไป